Generelle vilkår

Artikkel 1: Definisjoner

 • HeatPerformance BV, etablert i Noordwijk aan Zee, Chamber of Commerce nummer 73859834, omtales som selger i disse generelle vilkårene.
 • Selgerens motpart omtales som kjøper i disse generelle vilkårene.
 • Parter er selger og kjøper sammen.
 • Med avtalen menes kjøpsavtalen mellom partene.

Artikkel 2: Anvendelse av generelle vilkår og betingelser

 1. Disse vilkårene gjelder for alle tilbud, tilbud, avtaler og leveranser av tjenester eller varer av eller på vegne av selger.
 2. Det er kun mulig å fravike disse vilkårene dersom dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt av partene.

Artikkel 3: Betaling

 1. Hele kjøpesummen betales alltid umiddelbart i nettbutikken. I noen tilfeller forventes et depositum for reservasjoner. I så fall vil kjøper motta bevis på reservasjonen og forhåndsbetalingen.
 2. Dersom kjøper ikke betaler i tide, er han i mislighold. Dersom kjøper er i mislighold, har selger rett til å suspendere sine forpliktelser inntil kjøper har oppfylt sin betalingsforpliktelse.
 3. Dersom kjøper forblir i mislighold, vil selger gå videre til inkasso. Kostnadene knyttet til slik innkreving skal dekkes av kjøper. Disse inkassokostnadene beregnes på grunnlag av vedtaket om erstatning for utenrettslige inkassokostnader.
 4. Ved likvidasjon, konkurs, utlegg eller betalingsstans av kjøper forfaller selgers krav mot kjøper umiddelbart.
 5. Dersom kjøper nekter å medvirke til selgers utførelse av oppdraget, plikter han likevel å betale avtalt pris til selger.

Artikkel 4: Tilbud, tilbud og pris

 1. Tilbud er uforpliktende, med mindre det er angitt et akseptvilkår i tilbudet. Dersom tilbudet ikke aksepteres innen denne fristen, faller tilbudet bort.
 2. Leveringstider i tilbud er veiledende og gir ikke kjøper rett til oppløsning eller erstatning dersom de overskrides, med mindre partene uttrykkelig skriftlig har avtalt annet.
 3. Tilbud og tilbud gjelder ikke automatisk for gjentatte bestillinger. Partene må avtale dette uttrykkelig og skriftlig.
 4. Prisen som er oppgitt på tilbud, tilbud og fakturaer består av kjøpesummen inklusive skyldig merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter.

Artikkel 5: Angrerett

 1. Forbrukeren har rett til å si opp avtalen innen 30 dager etter mottak av bestillingen uten å oppgi noen grunn (angrerett). Perioden begynner å løpe fra det øyeblikket (hele) bestillingen er mottatt av forbrukeren.
 2. Det er ingen angrerett dersom produktene er spesiallagde i henhold til spesifikasjonene eller har kort holdbarhet.
 3. Forbrukeren kan benytte et angreskjema fra selger. Selger plikter å gjøre dette tilgjengelig for kjøper umiddelbart etter kjøpers anmodning.
 4. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere det ubrukte og uskadede produktet med alt medfølgende tilbehør og – hvis rimelig mulig – i original forsendelsesemballasje til selgeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.

Artikkel 6: Endring av avtalen

 1. Dersom det under gjennomføringen av avtalen viser seg at det er nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av oppdraget å endre eller supplere arbeidet som skal utføres, vil partene i tide og i gjensidig samråd justere avtalen tilsvarende.
 2. Dersom partene blir enige om at avtalen skal endres eller suppleres, kan tidspunktet for gjennomføring av ytelsen påvirkes. Selger vil informere kjøper om dette så snart som mulig.
 3. Dersom endringen eller tillegget til avtalen får økonomiske og/eller kvalitative konsekvenser, vil selger på forhånd informere kjøper skriftlig om dette.
 4. Dersom partene er blitt enige om en fast pris, vil selger angi i hvilken grad endringen eller tillegget til avtalen vil medføre en overskridelse av denne prisen.
 5. I motsetning til bestemmelsene i tredje ledd i denne artikkelen kan selgeren ikke belaste tilleggskostnader dersom endringen eller tillegget er et resultat av forhold som kan tilskrives ham.

Artikkel 7: Levering og risikooverføring

 1. Så snart den kjøpte varen er mottatt av kjøper, går risikoen over fra selger til kjøper.

Artikkel 8: Forskning, annonser

 1. Kjøper plikter å undersøke eller få besiktiget leverte varer på leveringstidspunktet, men uansett innen kortest mulig frist. Kjøper bør derved undersøke om kvaliteten og kvantiteten på de leverte varer samsvarer med det partene har avtalt, eller i det minste at kvaliteten og kvantiteten oppfyller de krav som gjelder for dem i vanlig (handels)trafikk.
 2. Reklamasjon på skader, mangler eller tap av leverte varer skal fremsettes skriftlig til selger innen 10 virkedager etter leveringsdagen.
 3. Dersom reklamasjonen erklæres berettiget innen fastsatt frist, har selger rett til enten å reparere eller levere på nytt, eller til å avstå fra levering og sende kjøper en kreditnota for den delen av kjøpesummen.
 4. Mindre og/eller standardavvik i sektoren og forskjeller i kvalitet, antall, størrelse eller finish kan ikke påberopes overfor selger.
 5. Reklamasjoner på et bestemt produkt berører ikke andre produkter eller deler som tilhører samme avtale.
 6. Reklamasjoner vil ikke lenger bli akseptert etter at varene er behandlet hos kjøper.

Artikkel 9: Prøver og modeller

 1. Dersom prøve eller modell er vist eller utlevert til kjøper, forutsettes den kun gitt som en indikasjon, uten at varen som skal leveres trenger å være i samsvar med den. Dette er annerledes dersom partene uttrykkelig har avtalt at varen som skal leveres skal samsvare med den.
 2. Ved avtaler om fast eiendom forutsettes også angivelse av overflate eller andre mål og angivelser kun å være ment som en indikasjon, uten at varen som skal leveres trenger å svare til dette.

Artikkel 10: Levering

 1. Levering skjer ‘ex lager’. Det betyr at alle kostnader er for kjøper.
 2. Kjøper plikter å ta varene i mot i det øyeblikk selgeren leverer dem til ham eller får dem levert til seg, eller i det øyeblikk disse varene stilles til hans disposisjon i henhold til avtalen.
 3. Dersom kjøper nekter å ta levering eller er uaktsom med å gi opplysninger eller instrukser som er nødvendige for leveransen, har selger rett til å oppbevare varen for kjøpers regning og risiko.
 4. Dersom varene leveres, har selger rett til å belaste eventuelle leveringskostnader.
 5. Dersom selger krever opplysninger fra kjøper for oppfyllelse av avtalen, vil leveringstiden starte etter at kjøper har gjort denne informasjonen tilgjengelig for selger.
 6. En leveringsperiode spesifisert av selger er veiledende. Dette er aldri en frist. Dersom fristen overskrides, skal kjøper gi selger skriftlig varsel om mislighold.
 7. Selger har rett til å levere varen i deler, med mindre partene har avtalt annet skriftlig eller delleveransen ikke har noen selvstendig verdi. Ved levering i deler har selger rett til å fakturere disse delene separat.

Artikkel 11: Force majeure

 1. Dersom selger ikke kan, ikke rettidig eller ikke forsvarlig oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen på grunn av force majeure, er han ikke ansvarlig for skader påført kjøper.
 2. Med force majeure forstås av partene under enhver omstendighet enhver omstendighet som selger ikke kunne ta hensyn til ved avtaleinngåelsen og som følge av at normal oppfyllelse av avtalen ikke med rimelighet kan forventes av kjøper, slik som sykdom, krig eller fare for krig, borgerkrig og opptøyer, krigshandlinger, sabotasje, terrorisme, strømbrudd, flom, jordskjelv, brann, okkupasjon av bedrifter, streiker, ekskludering av arbeidere, endrede statlige tiltak, transportvansker og annet forstyrrelser i selgers virksomhet.
 3. Videre forstår partene force majeure som det forhold at leverandører som selger er avhengig av for gjennomføring av avtalen ikke oppfyller kontraktsforpliktelsene overfor selger, med mindre selger kan klandres for dette.
 4. Dersom det oppstår en situasjon som nevnt ovenfor som fører til at selger ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor kjøper, vil disse forpliktelsene suspenderes så lenge selger ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Dersom situasjonen nevnt i forrige punktum har vart i 30 kalenderdager, har partene rett til å oppløse avtalen helt eller delvis skriftlig.
 5. Vedvarer force majeure i mer enn tre måneder, har kjøper rett til å oppløse avtalen med umiddelbar virkning. Oppløsning er kun mulig ved rekommandert brev.

Artikkel 12: Overføring av rettigheter

 1. Rettighetene til noen av partene under denne avtalen kan ikke overføres uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Denne bestemmelsen gjelder som en klausul med virkning under eiendomsretten som nevnt i § 3:83(2) i den nederlandske sivilloven.

Artikkel 13: Eiendomsforbehold og oppbevaringsrett

 1. Varene som er tilstede hos selgeren og de leverte varer og deler forblir selgers eiendom inntil kjøper har betalt hele den avtalte prisen. Inntil det tidspunkt kan selger påberope seg eiendomsforbeholdet og ta varen tilbake.
 2. Dersom avtalte beløp som skal betales forskuddsvis ikke betales eller ikke betales til rett tid, har selger rett til å stanse arbeidet inntil avtalt del er betalt. I så fall foreligger det kreditormislighold. Forsinket levering kan i så fall ikke påberopes overfor selger.
 3. Selger er ikke autorisert til å pantsette eller på annen måte hefte varene som faller inn under hans eiendomsforbehold.
 4. Selgeren forplikter seg til å forsikre varene levert til kjøperen under eiendomsforbehold og å holde dem forsikret mot brann, eksplosjon og vannskader samt mot tyveri og å fremlegge polisen for kontroll på første forespørsel.
 5. Dersom varer ennå ikke er levert, men avtalt forskuddsbetaling eller pris ikke er betalt i henhold til avtalen, har selger tilbakeholdsrett. Varen vil i så fall ikke bli levert før kjøper har betalt fullt ut og i henhold til avtalen.
 6. Ved likvidasjon, insolvens eller betalingsstans av kjøper forfaller kjøpers forpliktelser umiddelbart.

Artikkel 14: Ansvar

 1. Ethvert ansvar for skade som oppstår ved eller knyttet til oppfyllelse av en avtale er alltid begrenset til det beløpet som i det aktuelle tilfellet utbetales av tegnet(e) ansvarsforsikring(er). Dette beløpet økes med beløpet for egenandelen i henhold til den aktuelle polisen.
 2. Selgerens ansvar for skade som følge av forsett eller forsett hensynsløshet fra selgers eller hans ledende underordnede er ikke utelukket.
 3. Selger er ikke ansvarlig for måten produktene håndteres på av kjøper. Kjøper er med andre ord ansvarlig for riktig bruk og vedlikehold av produktene.

Her finner du manualene til produktene våre, slik at du er klar over riktig bruk av produktene:

  1. Manuell “oppvarmede hansker”
  2. Manuell “oppvarmede sokker”
  3. Manuell “oppvarmede såler”
  4. Manuell “oppvarmet undertøy”
  5. Manuell “oppvarmede klær”
  6. Manuell ‘oppvarmet setepute’
  7. Manuelle “oppvarmede tøfler”
  8. Manuelle “oppvarmede støvler”
  9. Manuell “Batterier”

Artikkel 15: Klageplikt

 1. Kjøper plikter umiddelbart å melde klager på utført arbeid til selger. Klagen inneholder en beskrivelse av mangelen som er så detaljert som mulig, slik at selger er i stand til å svare adekvat.
 2. Dersom en reklamasjon er berettiget, plikter selger å reparere varen og eventuelt erstatte den.

Artikkel 16: Garantier

 1. Selger garanterer at den solgte gjenstanden oppfyller avtalen, at den vil fungere feilfritt og at den er egnet for den bruk kjøperen har til hensikt å gjøre av den. Denne garantien gjelder i en periode på 6 måneder (batterier og oppvarmede sko) og 12 måneder (for alle andre produkter) etter mottak av varene solgt av kjøper.
 2. Din bruk av produktene som tilbys på nettstedet vårt er helt på egen risiko, og du bør sørge for at du er kjent med og godtar vilkårene og betingelsene som produktene leveres under.
 3. Den oppgitte garantien gjelder ikke dersom mangelen er oppstått som følge av feilaktig eller uriktig bruk eller dersom kjøperen eller tredjeparter – uten tillatelse – har foretatt endringer eller forsøkt å foreta endringer eller har brukt den kjøpte varen til formål den var til. ikke med vilje. Garantien gjelder heller ikke hvis brukerveiledningen (som finnes på nettsiden på siden https://www.heatperformance.nl/informatiegids/ og som følger med produktet) ikke er fulgt i sin helhet.
 4. Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og skal ikke brukes som det eneste grunnlaget for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer aktuelle informasjonskilder. Enhver tillit til informasjonen på dette nettstedet er på egen risiko.
 5. Hvis garantien gitt av selgeren gjelder en vare produsert av en tredjepart, er garantien begrenset til garantien gitt av denne produsenten.

Artikkel 17: Intellektuell eiendom

 1. HeatPerformance BV beholder alle immaterielle rettigheter (inkludert opphavsrett, patentrett, varemerkelov, tegnings- og modelllov, etc.) på alle design, tegninger, skrifter, bærere med data eller annen informasjon, sitater, bilder, skisser, modeller, etc. , med mindre partene har avtalt annet skriftlig.
 2. Kunden kan ikke kopiere (eller ha kopiert, vise til tredjeparter og/eller gjøre tilgjengelig eller bruke dem på annen måte) nevnte immaterielle rettigheter uten skriftlig forhåndstillatelse fra HeatPerformance BV.

Artikkel 18: Endring av generelle vilkår og betingelser

 1. HeatPerformance BV har rett til å endre eller supplere disse generelle vilkårene.
 2. Endringer av mindre betydning kan gjøres når som helst.
 3. HeatPerformance BV vil diskutere større vesentlige endringer med kunden på forhånd så mye som mulig.
 4. Forbrukere har rett til å heve avtalen ved vesentlige endringer i de generelle vilkårene.

Artikkel 19: Gjeldende lov og kompetent domstol

 1. Nederlandsk lov gjelder eksklusivt for enhver avtale mellom partene.
 2. Tingretten i Haag har eksklusiv jurisdiksjon til å ta kjennskap til eventuelle tvister mellom partene, med mindre loven foreskriver noe annet.
 3. Anvendeligheten av Wien-salgskonvensjonen er utelukket.
 4. Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene anses som urimelig tyngende i rettssaker, vil de øvrige bestemmelsene forbli i full kraft.